Sunday, February 21, 2016

1842 dance description by P. Bjorkman of Varmland


1842  dance description by P. Bjorkman  of Varmland

Swedish taken from liner notes from LP Lekar och visor fran Jösse Härad 1978
 LP by Mats Edén, Inger Hallström, Leif Olsson
 Apologies for my translation.


Pålskan i Jösse Härad är dock myket utmärkt framför alla andra,
dels genom hvarje handa svägningar och hjulningar,  dels äfven
i synnerhet genom spänning i taket.    Den dansande Jössehärsguten stödjer
 sin högra armbåge i gäntans venstra armvek, under det de begge
i denna ställningen, starkt sammanknäppa händerna..
derefter tager han en sats,  upplyfter sig med tillhjelp af arm styrkan
hos gäntan, hvilken alltid mycket under lättar denne manöver,
högt upp mot taket, hvilket vanligen beröres med bägge fötterna,
stundom äfven på samma gång med venstra handen.  Detta sker en eller
flera gånger under promenaden kring golvet,  allt eftersom den dansande
guten är vig och gäntan skicklig att understödja honom.
Mot slutet av danssällskapets samvaro, då alla dels af dansen dels af förplägningen är
fullkomligt värmde och upprymde, får man stundom se hela danslaget
på en gång i den livtligaste dansrörelse på gofvet, spellmannen icke undantagen.
Den står än i midten,
än hoppar han omkring de dansande,
hindras han af någon tillfällighet att bruka stråken, knäpper han takten.. för
öfrigt äro nu all hans rörelser and åtbörder så taktiska,
att de dansande blott deraf hafva tillräcklig ledning.
Både spelmannen och de fläste öfrige äro vid detta tillfälle nästan i fullkomlig extas, och det är omöjligt, äfven för den mäst kallblodige, att uppmärksamt
betrakta denne scen, utan att erfara ett eget, nästan hänförande intryck,
emedan man på en gång, åtminstone i Jössehärad, stund om set nästan
 lika så många fötter i taket, som på golvet.

Polskan in Josse Härad is very excellent over all others,
and by providing every swinging and cartwheels, and even
in particular, hitting the ceiling. The dancing Jössehärsguten supporting his right elbow in his left gäntans folded arm, while he begins
in this position, strongly clasping her hands ..
afterwards he will take a set, lift up himself with the aid of arm strength
of gäntan, who always very facilitates this maneuver,
high up toward the ceiling, which, usually touched with both feet,
sometimes even at the same time with the left hand. This occurs one or
several times during the walk around the floor, as the dancing
the gut is nimble and the gäntan deftly  supports him.
Towards the end of the dance group session, when all of the dancers  are
completely warmed up and excited, one can sometimes see the whole dance team
at one time in the liveliest dance movement on the floor, including the fiddler.
Then he stands in the middle,
and he hops around the dancers,
He is prevented  from any chance of using  his bow and he  snaps his rhythm .. for
besides,  now all his movements and gestures are tactical,
since the dancing is enough to keep the rhythm.
Both the musician and the rest are enslaved at this time by almost complete ecstasy, and it is impossible even for the most cold-blooded, attentively
considering this scene without experiencing their own, almost breathtaking impressions,
because  at this one time, at least in the Jösse district,  there were almost as many feet on the ceiling as on the floor.

No comments:

Post a Comment